Get Adobe Flash player

01 

Login Form

นโยบายการดำเนินงานชมรมแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาทิ

- กิจกรรม เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสและพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ การถวายราชสดุดีในโอกาสต่าง ๆ , กิจกรรมการรับ – ส่งเสด็จฯ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ กิจกรรมออกร้านกาชาด เป็นต้น

- กิจกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา , การร่วมงานพิธีกฐินพระราชทาน , สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทของกำลังพลและครอบครัวตามโอกาส

- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

2. สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

3. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตลอดจนการดำรงตนให้มีความเป็นกลางทางการเมือง

4. สนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวและบุตรหลานเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและการจัด กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

5. สนับสนุนและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่ครอบครัวของกำลังพลในสังกัดหน่วย อาทิ .-

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิคแดนซ์ กิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ

การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วย

การให้ความรู้และแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัว

6. ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครอบครัว อาทิ .-

- ส่ง เสริมและสนับสนุนให้แม่บ้าน/ครอบครัว ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าด้วย

- สนับ สนุนกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับเยาวชนพร้อมครอบครัว เช่น การจัดตั้งห้องสมุดและศูนย์บริการอินเตอร์เนต ภายในเขตชุมชนหน่วย

7. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กลุ่มแม่บ้าน ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เช่น การประกอบอาหารที่ดีมีคุณภาพตามหลักสากล , การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม , การพบปะเยี่ยมเยียนชมรมแม่บ้านต่างหน่วย ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สำหรับนำไปพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของตนเอง

8. สนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการ ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานที่มีความรู้ความสามารถ

9.  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความแน่นแฟ้น ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน