Get Adobe Flash player

 พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 7

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 86

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 170

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1349

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 220183

เข้าสู่ระบบ

สืบค้นหาข้อมูล

ภารกิจและหน้าที่

“ หน้าที่และความรับผิดชอบ กรมการสัตว์ทหารบก  ”

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บำรุงรักษา และผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก
2.  กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์   มี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

การแบ่งมอบ  กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ 

“ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ  ”

1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ  การกำหนดความต้องการ การผลิต การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การบริการสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์  การสุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาล การบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก
2. เสนอแนะและให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการสายการสัตว์
3.  วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม จัดทำตำราและคู่มือเกี่ยวกับวิทยาการและสิ่งอุปกรณ์ สายการสัตว์
4.  ดำเนินการ จัดหา ผลิตและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ ตลอดจนการผลิตสัตว์เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ของกองทัพบก
5. ดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์และเกษตรกรรม สนับสนุนหน่วยใช้ของกองทัพบกตามที่ได้รับมอบ
6. วางแผน อำนวยการ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร แนวสอน และดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลเหล่าทหารการสัตว์ และเหล่าทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
7. บริการด้านวิชาการทางการเกษตรและสัตวแพทย์ให้แก่หน่วยต่างๆ ในกองทัพบกตามที่ได้รับมอบ
8. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ตามที่กองทัพบกแบ่งมอบให้

“ที่ตั้งหน่วย” : ค่ายทองฑีฆายุ  94 หมู่ 3 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-4517 , 0-3427-1153-5